Ee ba. Kana buƙatar amsar. Tambayi!
> Ee ko ba ? <
Amsa ...